علی فیروزان

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

سوالات تشریحی 4نمره

1.     انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آندو را ذكر كنيد .

2.     وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )

3.     اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد ) 

4.     اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد.

 

سئوالات چهار گزينه‌اي

1. در كداميك از آيات قرآني به اهميت آمادگي دفاعي اشاره شده است .

الف) آيه 102 سورة نساء ب) آيه 30 سورة بقر  ج) آية 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال     د) درختان تنومند

3. كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟

الف) زير تونل‌ها    ب) استخر   ج) اتاق بتوني  د) زير زمين و معابر امن

4      كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟ 

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه   ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي ج) جلوگيري از نفوذ حشرات  د) همه موارد

5.     آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم    د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني  ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن   د) همه موارد

7.     كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست     ب) گوش  ج) موارد الف و ب     د) هيچكدام

8.     هدف از تعريف : « مقدار ملي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا » چه مي باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط    ب) غلظت مواد شيميايي  ج) دُز      د) پايداري                              

9.     آمپول آتروپين در مقابله با كدام عامل شيميايي كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده          ج) عامل تاول زا      د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور    ب) عامل ناتوان كننده  ج) عامل خفه كننده            د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟

الف) اتم    ب) گاز  ج) ميكروب    د) موارد الف و ب

12.كداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  

  ج) احساس بوهاي غير عادي د) مشاهده زياد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك   ب) جدا كردن عامل مايع و جامد

ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا      ج)  جوشاندن كنسرو    د) همه موارد  

16.كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه   ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازي جاده ها                                                                د) ماسك گذاري

 

 ***

هنرستان كاردانش شهيد باباصفرعلي

آزمون  درس : آمادگي دفاعي       رشته:        امتحانات نوبت اول      سال تحصيلي 87-88

نام و نام خانوادگي :              كلاس :        دبير :آقای فیروزان                                                                

 

دفاع را تعریف نموده و انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آن دو دفاع  را ذكر كنيد .

وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )

اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد )

اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد .(4 مورد )

پناهگاه را تعریف کرده و 4 پناهگاه موجود در اماکن عمومی را نام ببرید.

روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزی را بنویسید:

چوب و کاغذ

نفت بنزین و الکل

برق:

گاز

كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟الف) زير تونل‌ها              ب) استخر          ج) اتاق بتوني        د) زير زمين و معابر امن

كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه  ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي    ج) جلوگيري از نفوذ حشرات         د) همه موارد

آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟    الف) نوع اول       ب) نوع دوم      ج) نوع سوم  د) نوع چهارم

خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني  ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن           د) همه موارد

كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست      ب) گوش      ج) دستگاه تنفس        د)همه موارد       

مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟الف) عامل تهوع آور ب) عامل ناتوان كنندهج) عامل خفه كننده د) عامل اشك آور  تابلو

مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟   الف) اتم    ب) گاز  ج) ميكروب   د) موارد الف و ب

کداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا  ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  ج) احساس بوهاي غير عادي       د) مشاهده زياد شدن حشرات

بهترین زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟       الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده   ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده ج) قبل از وقوع حمله ش . م .   د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر

كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك         ب) جدا كردن عامل مايع و جامد              ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك

كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                 

ج)  جوشاندن كنسرو                     د) همه موارد

كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه   ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    ج) پاكسازي جاده هاد) ماسك گذاري

 **

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

1.     انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آندو را ذكر كنيد .1 نمره

2.     وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )1 نمره

3.     اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد ) 1 نمره

4.     اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد .(4 مورد ) 1 نمره

 

سئوالات چهار گزينه‌اي

1. در كداميك از آيات قرآني به اهميت آمادگي دفاعي اشاره شده است .

الف) آيه 102 سورة نساء            ب) آيه 30 سورة بقره  ج) آية 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

3. كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟

الف) زير تونل‌ها                    ب) استخر                                   ج) اتاق بتوني                              د) زير زمين و معابر امن

4      كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟ 

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي   ج) جلوگيري از نفوذ حشرات         د) همه موارد

5.     آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم   د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني   ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن           د) همه موارد

7.     كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست                            ب) گوش                                    ج) موارد الف و ب                     د) هيچكدام

8.     هدف از تعريف : « مقدار ملي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا » چه مي باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط  ب) غلظت مواد شيميايي ج) دُز د) پايداري                                    

9.     آمپول آتروپين در مقابله با كدام عامل شيميايي كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده                          ج) عامل تاول زا                         د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور  ب) عامل ناتوان كننده ج) عامل خفه كننده                    د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟

الف) اتم ب) گاز ج) ميكروب  د) موارد الف و ب

12.كداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  

  ج) احساس بوهاي غير عادي  د) مشاهده زياد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك  ب) جدا كردن عامل مايع و جامد ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                  ج)  جوشاندن كنسرو                 د) همه موارد  

16.كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه  ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازي جاده ها                                                                د) ماسك گذاري

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 12:43  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
سامانه پیام رسان ریلکس
سناد سامانه جامع دانش آموزی
پیام رسانpayam-resan.com
اتوماسیون اداری آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
دریافت فیش حقوقی و احکام پرسنلی/آموزش و پرورش رباط کریم
آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
بکفای مدارس
روزنامه های ایران
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Chek Mail Google-Gmail
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کتابهای مذهبي (نرم افزار،word،pdf)
دیوان شعرای پارسی گو در فرمت (نرم افزار،word،pdf)
کتابهای علمی(نرم افزار،word،pdf)
کامپیوتر و اینترنت
کتابهای ادبی(نرم افزار،word،pdf)
کتابهای روانشناسی(نرم افزار،word،pdf)
کتابهای تاریخی(نرم افزار،ورد،پی دی اف)
شاهکارهای داستانی جهان
آهنگ های مذهبی ماندگار
کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری (ره)
مقالات
داستانهای کوتاه و آموزنده
کلام بزرگان و حکما
برنامه های کاربردی موبایل-اندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
متن و فرم نرم افزار و امور مربوط و مورد نیاز مدارس
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
برنامه های کاربردی موبایل-جاوا
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی4
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی 4
عربی اول دبیرستان
عربی دوم انسانی دبیرستان
عربی دوم دبیرستان کلیه رشته‌ها
عربی سوم انسانی دبیرستان
عربی سوم دبیرستان کلیه رشته‌ها
عربی چهارم انسانی دبیرستان
نمونه سوال مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
سایر
پیوندها
یاهوYahoo
گوگلGoogle
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
مجموعه کتب استاد شهیدمرتضی مطهری ره
پايگاه جامع آثاراستاد شهید مطهری ره
موسسه فرهنگی و هنری لیله القدر/استاد علی صفائی حائری
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
سایت جامع سربازان اسلام کتب مذهبی
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
سیستم اتوماسیون اداری اموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
وبلاگ معلم و شاگرد(دروس عربی دبیرستان)
وب سایت دبیرستانی کنکوری فرا
سایت سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش
بانک سوالات امتحانی مدارس
شبکه رشد سوالات و پاسخ امتحانی آموزش و پرورش
سوالات نهایی و پاسخ امتحانی آموزش و پرورش
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
مرجع دانلود جامع کتاب و مقاله
خبرگزاری کتاب ایران
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
کافه بازار اندروید
برترین های اندروید
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
بیپ تیونس موسیقی
ایران موسیقی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خرید و فروش اینترنتی خودرو،بازار
خريدوفروش اينترنتي خودرو،ایران تجارت
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
سایت مرجع طب سنتی ایران
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
انتشارات طب سنتی ایران
وب سايت اطلاعات گياهان دارويي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
هفته نامه سلامت
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
جستجوی اشیاء گم شده توسط پست
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی در همه فرمت ها(پرشین گیگ)
آپلود دائمی در همه فرمت ها (فایل پیکوفایل)
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
همراه اول
رایتل
ایرانسل
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

#

statistics

* * * آخرین بروز رسانی* * * #
Up Page
# تماس با ما * آنلاین Online User *