علي فیروزان

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

سوالات تشریحی 4نمره

1.     انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آندو را ذكر كنيد .

2.     وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )

3.     اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد ) 

4.     اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد.

 

سئوالات چهار گزينه‌اي

1. در كداميك از آيات قرآني به اهميت آمادگي دفاعي اشاره شده است .

الف) آيه 102 سورة نساء ب) آيه 30 سورة بقر  ج) آية 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال     د) درختان تنومند

3. كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟

الف) زير تونل‌ها    ب) استخر   ج) اتاق بتوني  د) زير زمين و معابر امن

4      كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟ 

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه   ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي ج) جلوگيري از نفوذ حشرات  د) همه موارد

5.     آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم    د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني  ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن   د) همه موارد

7.     كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست     ب) گوش  ج) موارد الف و ب     د) هيچكدام

8.     هدف از تعريف : « مقدار ملي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا » چه مي باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط    ب) غلظت مواد شيميايي  ج) دُز      د) پايداري                              

9.     آمپول آتروپين در مقابله با كدام عامل شيميايي كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده          ج) عامل تاول زا      د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور    ب) عامل ناتوان كننده  ج) عامل خفه كننده            د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟

الف) اتم    ب) گاز  ج) ميكروب    د) موارد الف و ب

12.كداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  

  ج) احساس بوهاي غير عادي د) مشاهده زياد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك   ب) جدا كردن عامل مايع و جامد

ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا      ج)  جوشاندن كنسرو    د) همه موارد  

16.كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه   ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازي جاده ها                                                                د) ماسك گذاري

 

 ***

هنرستان كاردانش شهيد باباصفرعلي

آزمون  درس : آمادگي دفاعي       رشته:        امتحانات نوبت اول      سال تحصيلي 87-88

نام و نام خانوادگي :              كلاس :        دبير :آقای فیروزان                                                                

 

دفاع را تعریف نموده و انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آن دو دفاع  را ذكر كنيد .

وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )

اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد )

اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد .(4 مورد )

پناهگاه را تعریف کرده و 4 پناهگاه موجود در اماکن عمومی را نام ببرید.

روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزی را بنویسید:

چوب و کاغذ

نفت بنزین و الکل

برق:

گاز

كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟الف) زير تونل‌ها              ب) استخر          ج) اتاق بتوني        د) زير زمين و معابر امن

كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه  ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي    ج) جلوگيري از نفوذ حشرات         د) همه موارد

آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟    الف) نوع اول       ب) نوع دوم      ج) نوع سوم  د) نوع چهارم

خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني  ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن           د) همه موارد

كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست      ب) گوش      ج) دستگاه تنفس        د)همه موارد       

مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟الف) عامل تهوع آور ب) عامل ناتوان كنندهج) عامل خفه كننده د) عامل اشك آور  تابلو

مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟   الف) اتم    ب) گاز  ج) ميكروب   د) موارد الف و ب

کداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا  ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  ج) احساس بوهاي غير عادي       د) مشاهده زياد شدن حشرات

بهترین زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟       الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده   ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده ج) قبل از وقوع حمله ش . م .   د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر

كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك         ب) جدا كردن عامل مايع و جامد              ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك

كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                 

ج)  جوشاندن كنسرو                     د) همه موارد

كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه   ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    ج) پاكسازي جاده هاد) ماسك گذاري

 **

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

1.     انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آندو را ذكر كنيد .1 نمره

2.     وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )1 نمره

3.     اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد ) 1 نمره

4.     اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد .(4 مورد ) 1 نمره

 

سئوالات چهار گزينه‌اي

1. در كداميك از آيات قرآني به اهميت آمادگي دفاعي اشاره شده است .

الف) آيه 102 سورة نساء            ب) آيه 30 سورة بقره  ج) آية 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

3. كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟

الف) زير تونل‌ها                    ب) استخر                                   ج) اتاق بتوني                              د) زير زمين و معابر امن

4      كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟ 

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي   ج) جلوگيري از نفوذ حشرات         د) همه موارد

5.     آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم   د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني   ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن           د) همه موارد

7.     كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست                            ب) گوش                                    ج) موارد الف و ب                     د) هيچكدام

8.     هدف از تعريف : « مقدار ملي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا » چه مي باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط  ب) غلظت مواد شيميايي ج) دُز د) پايداري                                    

9.     آمپول آتروپين در مقابله با كدام عامل شيميايي كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده                          ج) عامل تاول زا                         د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور  ب) عامل ناتوان كننده ج) عامل خفه كننده                    د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟

الف) اتم ب) گاز ج) ميكروب  د) موارد الف و ب

12.كداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  

  ج) احساس بوهاي غير عادي  د) مشاهده زياد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك  ب) جدا كردن عامل مايع و جامد ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                  ج)  جوشاندن كنسرو                 د) همه موارد  

16.كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه  ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازي جاده ها                                                                د) ماسك گذاري

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 12:43  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
پیام رسان
دایرکتوری جامع شهر پرند
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان
شبکه اجتماعی محبان اهل بیت (ع)
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
بکفای مدارس
سامانه مکاتبات اداری مدارس شهرستان رباط کریم،دریافت فیش حقوقی
سناد سامانه جامع دانش آموزی
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Check mail GOOGLE
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word/mp3
داستانهای کوتاه و آموزنده
مسابقه
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
مجموعه کتب ادبی در فرمت word
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
آهنگ های مذهبی ماندگار
کلام بزرگان و حکما
برنامه های آندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
نرم افزار وفرم مورد نیاز مدارس
کامپیوتر و اینترنت
برنامه های کاربردی موبایل
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال اول متوسطه
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال دوم انسانی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال سوم انسانی
متن ونمونه سوال تشریح عربی تجربی ریاضی پیشدانشگاهی
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی
متن ونمونه سوال تشریحی عربی انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوال ومتن مطالعات اجتماعی سال اول
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
پیوندها
IRAN
Yahoo
Google
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
اداره امور مالی آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
انتشارات طب سنتی ایران
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خريدوفروش اينترنتي خودرو1
خريدوفروش اينترنتي خودرو2
خريدوفروش اينترنتي خودرو3 ماشین آباد
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو مشخصات فنی خودروها
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
روزنامه های ایران
هفته نامه سلامت
خبرگزاري RSS NEWS
خبرگزاری بورس نیوز
خبرآنلاین
مجله خبری شنیده ها
شهرخبر
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
خبرگزاری کتاب ایران
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
كدهاي اسكريپت براي وبلاگ
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل پرشین گیگ
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی (فایل پیکوفایل)
آپلود سنتر قدرتمند صفرآپ
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دیکشنری آنلاین آمار بازدید

statistics

* آمارگیروبلاگ * تقویم * اوقات شرعی * حدیث روز * پرش به بالای صفحه
Up Page
تماس با مدیر سایت تماس با ما * آخرین بروز رسانی * نظرسنجی * آنلاین Online User *