علی فیروزان

کدهای موبایل

Code
last change

Function/description/information

*# 06 #
16.12.03

Seriennummer/IMEI indicates (actually also a GSM is code - see further below)

*# 0000 #
16.12.03

SW version announcements (e.g. V3.42.1, 16-10-03, Nhl-10)

*# 2820 #
16.12.03

Bluetooth (BT) device address indicate.

xx #
16.12.03

Directory quick access (xx = storage location and afterwards lozenge e.g. 24 #)

A/from key
16.12.03

Short pressing for menu for switching between profiles

Menu key
16.12.03

Long pressing for "task manager" - switching between active programs (with "C" key programs can be terminated.)

Menu quick access
18.01.04

Over in the menu e.g. to point 3.1 arrive simply 31 enter (if the third symbol a file is opened is for these and then in it started the first Programm/Icon).

Autostart go around
28.12.03

When switching on of the Handys on to the pin inquiry the key "ABC" (pin) comes the whole time keeps pressed - this is to ignore (allegedly) the autoinitialization programs.

#
15.02.04

Do not switch between different lines (AS)... goes e.g. with Austrian ONE Handys (see nose cunning). I could not try out however also, since I did not have 2 lines on the SIM map.

12345
16.12.03

... is according to standard set the Nokia nokia-Sicherheitscode.

0000
16.12.03

... is according to standard those (with Vodafone windshield frame section) set 2te pin and that standard net code/password
With D1 the standard net code is the last 4 numbers of the card number without HLR e.g. 99999234-5/55 - > 2345

0 - for a long time press
25.10.04

If one the "0" in the main menue for a long time presses those homepage of the standard WAP connection is called.

 

 Caution - starting from here the codes are "dangerous"

*#7370925538#
* # of res wallet #
28.12.03

... is to be deleted the code around the "wallet"! Input like normal telephone number (not in wallet code inquiry windows).
NOTE! Afterwards the "wallet" is empty, can again be put on however with new code.

*# 7780 #
17.01.04

The "original attitudes" and telephone re-establishes is again started (an appropriate inquiry and it follow before must the sicherheitscode be entered).
NOTE! Afterwards various "attitudes" are away - among other things these:

  • Points of entrance (Provider dependent points of entrance and attitudes)
  • Bluetooth attitudes
  • Favorite
  • Allocation of the two keys (beside Navi keys) in the main menue
  • Profiles are "neglected" (as with distribution) - still there however new bell tones, etc. are...
  • SMS/MMS/E Mail attitudes
  • Logos and spielstaende (allegedly) also deleted...

Programs, calendars and contacts, etc. not changed...
Also the sicherheitscode remains.
This putting back goes also via menu under "attitudes - general - original telephone once.".

*# 7370 #
21.01.04

Soft format: If the Handy (only telephone memory) formats, puts back the attitudes (see * to # 7780 #) and implements a software RESET. (however still another inquiry comes before.)
NOTE! If the Akku to 75% are loaded at least, Akku do not only accomplish during the procedure under any circumstances remove! The procedure takes some minutes (approx. 3-4), is absolutely waiting!
This is "only" a soft format... Hard format with "green, 3, *"... see below.

Green, * 3
21.01.04

Hard format: If the Handy (only telephone memory) formats, puts back the attitudes (see * to # 7780 #) and implements a RESET.
NOTE! If the Akku to 75% are loaded at least, Akku do not only accomplish during the procedure under any circumstances remove! The procedure takes some minutes (approx. 3-4), is absolutely waiting!

Proceeding: Equipment switch off, which keep "green key" (take off) at the same time pressed, "*" and to "3" key and switch the equipment on (the keys thereby keep further pressed)... to "Formatting" on the display appears...
If that does not function, then equipment for 1 hour switch off, Akku so for a long time rausnehmen and again try.
"only" virtual the memory is generally cleared - genuine formatting can take place only in a Nokia service center, if the Fash is deleted there and/or new L.G. is installed.

Mixed
16.12.03

* # 92702689 #, then switch - system menu off (goes with me not)

The following code do not fold (with me also):
* EFR0 # (* 3370 #) EFR activate (EFR = Enhanced Full rate Coding - language optimization)
# EFR0 # (# 3370 #) EFR switch off
* HRC # (* 4720 #) HRC switch on (HRC = helped rate Coding - language compression)
# HRC0 # (# 4720 #) HRC switch off

SIM LOCK
12.01.04

Simlock status query: (use "*" the key over "p,w" and "+" indications to enter)
# pw+ 1234567890 +1 # Provider LOCK status
# pw+ 1234567890 +2 # network LOCK status
# pw+ 1234567890 +3 # Country LOCK status
# pw+ 1234567890 +4 # Sim Card LOCK status

The code 1234567890 must be computed with a program e.g. SmartDCT4Calc and/or DCT 4 code Calculator from IMEI, etc.... Information look for if necessary here:
www.gsm free.com or www.iphone forum.org

Info. to Simlock: SIM LOCK makes it for the offerer/network carriers possible, subsidized (verguenstigte) Handys to offer. Thus one makes oneself if necessary punishable if one SIM LOCK deactivated - in addition the warranty can purged. I take over for it no adhesion or responsibility!

 

 GSM code

... should function at each Handy - however Netz(betreiber)abhaengig are... and "harmless"...
Generally applies: First enter code, "send" afterwards (< send green key > press) and one moment wait...
Good Links/Sites in addition:
www.handy sms.de/forum/gsm codes.html or www.mobilemania.de/facts+infos/gsmcodes.php

SMS Tipps
27.01.04

To Tipps & cheat about SMS (with appropriate codes) are immediately in the FAQ list .
For example for the topic: SMS "retard" and/or deferred send, acknowledgment of receipt, reports...

Mark more simply
01.03.04

To Tipps & cheat to the topic "mark" e.g. with SMS entrance.
Over simply to mark simply the "pin" (ABC key) hold some e.g. SMS and move then Jostick downward.

Call number transmission
01.01.04

* 31 # - { CLIR - Calling LINE identification Restriction switches on for the general call number transmission }
# 31 # - switch off the general call number transmission
# 31 # [ telephone number ] - with the next call suppress the own call number (thus temporary)
* 31 # [ telephone number ] - with the next call transfer own call number (thus temporary)
* # 31 # - status query (of call number transmission)
# 31 * [ telephone number ] - own call number show, although receiving station switched call number suppression on. (is not usually de-energised of the Netz(betreiber).)

* 30 # - switch { TIE-clip - Calling LINE identification presentation for the announcement on of the call number of the caller }
# 30 # - switch off
* # 30 # - status query

This also partly goes with 6600 via Men: Attitudes - calls - own No. send...

The following codes are not supported by most Netz(betreibern):
* # 76 # - announcement of the call number, under which one reached the calling (not its call number during rufumleitung!) { COLP - COonnected LINE identification presentation }
* 76 # - switch on
# 76 # - switch off

* # 77 # - announcement of the call number, under which the caller reached me (not my call number during rufumleitung meinerseits!) { COLR - COnnected LINE identification Restriction }
* 77 # - switch on
# 76 # - switch off

Call bypasses (call Forwarding)
01.01.04

Bypass code (U):
U=21 always
U=61 retards
U=62 not attainable
U=67 occupies

U=61, 62, 67 can be parallel active

U=21 - > and then no more call signaling overwrites U=61,62 and 67!

Service code (D):
Not all nets support all services
D=10 language and fax (all calls)
D=11 only language
D=12 all data (speed/minutes)
D=13 only fax
D=14 DATEX j (active?)
D=15 teletex (active?)
D=16 only SMS
D=18 all data except SMS
D=19 all services except SMS
D=20 all services
D=21 all asynchronous services
D=22 all synchronous services
D=23 3.1 kHz GSM of language services
D=24 all synchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs
D=25 only data (all asynchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs)
D=26 DATA pack exchange on the left of inclusive. PADs
D=27 services thru PADs
D=29 12 Kbps digitally left


** U * [ goal call number ] * D # - bypass switch on
Input without * D means bypass of all services

## U ** D # - switch bypass off (individual bypasses and service code)
Without ** D all services are switched off to bypasses
## 002 # (all bypasses for all service codes switch off)
## 004 # (switch off only U=61, 62, 67 and for all service codes - thus ", not attainable, nonacceptance "occupies)

* # U ** D # - status of the bypasses query:
Input without ** D queries all services and bypasses

Bypass in the speaking and/or fax box: Number in bypass procedure with D=11 and/or 13 enter
Goal call number (e.g. D2-Netz: +49,172 xxx) and Handynummer without preselection (if necessary 172 replaces) enter.

Tap: During switched on rufumleitung "with occupied" being able "to reject" calls by one the red key during "to ring" presses. The caller is then passed on to the goal call number of the occupying bypass (e.g. mailbox).
Type for waiting period during rufumleitung 61: ** 61 * [ goal call number ] * 11 * [ time in sec. (5 to 30) ] #

This also partly goes with 6600 via menu: Attitudes - rufumleitungen -...

Knock/stops/parks/faults
01.01.04

Knocks is signaling a secondary call during a current discussion
* 43 # - switch on
# 43 # - switch off
* # 43 # - status query

This also partly goes with 6600 via menu: Attitudes - calls - knocking...

0 < sends > - reject while the discussion a knocking
1 < send > - discussion terminate, knocking discussion accept
  certain discussion (y) terminate 1 (y) < send >
2 < sends > - discussion park, knocking discussion accept
certain discussion and new discussion leads 2 parks (y) < sends >

0 < sends > - caller the busy condition signal

This also partly goes with 6600 via menus existing during the discussion.

Call barrier
01.01.04

Possible only if bypass of the service code is switched off.

Check code (S):
S=33 all outgoing transmissions
S=331 outgoing abroad
S=332 outgoing abroad except home
S=35 all arriving transmissions
S=351 all arriving abroad

Special check codes (s) delete:
Switch off only in connection with the procedure
S=330 check code status outgoing & arriving transmissions switch off
S=333 check code status outgoing transmissions switch off
S=353 check code status arriving transmissions switch off

Service code (D):
Not all nets support all services
D=10 language and fax (all calls)
D=11 only language
D=12 all data (speed/minutes)
D=13 only fax
D=14 DATEX j (active?)
D=15 teletex (active?)
D=16 only SMS
D=18 all data except SMS
D=19 all services except SMS
D=20 all services
D=21 all asynchronous services
D=22 all synchronous services
D=23 3.1 kHz GSM of language services
D=24 all synchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs
D=25 only data (all asynchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs)
D=26 data packet exchange links incl. PADs
D=27 services thru PADs
D=29 12 Kbps digital link


* S * [Passwort] * D # - einschalten der Anruf-Sperre
# S * [Passwort] * D # - ausschalten der Anruf-Sperre
*# S # - Status der Anruf-Sperre abfragen

Passwort für Handy Sperre ändern:
** 03 ** [altes Passwort] * [neues Passwort] * [neues Passwort wiederholen] #
** 03 * 330 *[altes Passwort] * [neues Passwort] * [neues Passwort wiederholen] #

Dies geht beim 6600 auch teilweise via Menü: Einstellungen - Anrufsperre ...

PIN ändern
01.01.04

** 04 * [alte PIN] * [neue PIN] * [neue PIN wiederholen] #
** 042 * [alte PIN 2] * [neue PIN 2] * [neue PIN 2 wiederholen] #

PIN entsperren: ** 05 * [PUK] * [neue PIN] * [neue PIN wiederholen] #
PIN 2 entsperren: ** 052 * [PUK2] * [neue PIN 2] * [neue PIN 2 wiederholen] #

Dies geht beim 6600 auch teilweise via Menü: Einstellungen - Sicherheit - Telefon und SIM ...

Diverse Codes
02.02.04

Die folgenden Codes klappen nur in einigen (wenigen) Netzen/Netzbetreibern ... leider z.B. nicht im Vodafone D2 Netz (in Deutschland):
*#100# - Eigene Nummer (Own Number)
*#101# - HLR Nummer
*#102# - Switch Nummer
*#103# - Zeit im Netz (Network Time)
*#104# - Anrufbeantworter Nummer (Voice mailbox number)
*#105# - Switch number
*#147# - Letzter Anrufer (Last Caller)

#646# - Minutes Used: (646 spells 'MIN')
*#1345# or *174# - Vodafone Prepaid balance

*78 - Do not disturb - nur in Nord America in GSM und CDMA Netzen möglich
*79 - Cancel (s.o.)

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:48  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
سامانه پیام رسان ریلکس
سناد سامانه جامع دانش آموزی
پیام رسانpayam-resan.com
اتوماسیون اداری آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
دریافت فیش حقوقی و احکام پرسنلی/آموزش و پرورش رباط کریم
آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
بکفای مدارس
روزنامه های ایران
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Chek Mail Google-Gmail
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کتابهای مذهبي (نرم افزار،word،pdf)
دیوان شعرای پارسی گو در فرمت (نرم افزار،word،pdf)
کتابهای علمی(نرم افزار،word،pdf)
کامپیوتر و اینترنت
کتابهای ادبی(نرم افزار،word،pdf)
کتابهای روانشناسی(نرم افزار،word،pdf)
کتابهای تاریخی(نرم افزار،ورد،پی دی اف)
شاهکارهای داستانی جهان
آهنگ های مذهبی ماندگار
کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری (ره)
مقالات
داستانهای کوتاه و آموزنده
کلام بزرگان و حکما
برنامه های کاربردی موبایل-اندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
متن و فرم نرم افزار و امور مربوط و مورد نیاز مدارس
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
برنامه های کاربردی موبایل-جاوا
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی4
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی 4
عربی اول دبیرستان
عربی دوم انسانی دبیرستان
عربی دوم دبیرستان کلیه رشته‌ها
عربی سوم انسانی دبیرستان
عربی سوم دبیرستان کلیه رشته‌ها
عربی چهارم انسانی دبیرستان
نمونه سوال مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
سایر
پیوندها
یاهوYahoo
گوگلGoogle
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
مجموعه کتب استاد شهیدمرتضی مطهری ره
پايگاه جامع آثاراستاد شهید مطهری ره
موسسه فرهنگی و هنری لیله القدر/استاد علی صفائی حائری
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
سایت جامع سربازان اسلام کتب مذهبی
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
سیستم اتوماسیون اداری اموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
وبلاگ معلم و شاگرد(دروس عربی دبیرستان)
وب سایت دبیرستانی کنکوری فرا
سایت سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش
بانک سوالات امتحانی مدارس
شبکه رشد سوالات و پاسخ امتحانی آموزش و پرورش
سوالات نهایی و پاسخ امتحانی آموزش و پرورش
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
مرجع دانلود جامع کتاب و مقاله
خبرگزاری کتاب ایران
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
کافه بازار اندروید
برترین های اندروید
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
بیپ تیونس موسیقی
ایران موسیقی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خرید و فروش اینترنتی خودرو،بازار
خريدوفروش اينترنتي خودرو،ایران تجارت
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
سایت مرجع طب سنتی ایران
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
انتشارات طب سنتی ایران
وب سايت اطلاعات گياهان دارويي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
هفته نامه سلامت
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
جستجوی اشیاء گم شده توسط پست
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی در همه فرمت ها(پرشین گیگ)
آپلود دائمی در همه فرمت ها (فایل پیکوفایل)
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
همراه اول
رایتل
ایرانسل
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

#

statistics

* * * آخرین بروز رسانی* * * #
Up Page
# تماس با ما * آنلاین Online User *