علي فیروزان

تعهدنامه

دانش آموز محترم لطفاً ضوابط آموزشي ، انضباطي ، مالي مندرج در اين برگه را با دقت مطالعه فرماييد و بعد امضاء كنيد زيرا بعد از ثبت نام و امضاء عدول از ضوابط مذكور يا بخشي از آن به هر دليل و تحت هر عنوان از قبيل فراموشي ، عدم تمركز حواس ، برداشت اشتباه از مطالب يا اعضاي دبیرستان يا اشتباه دانستن مطالب مشاور يا ديگر اعضاي دبیرستان ، عدم دقت در مطالعه متن ، نارضايتي ولي از ثبت نام داوطلب ، عدم آگاهي كامل از دبیرستان ، پذيرش در دبیرستان ها ديگر ، جابجايي مكاني و مسافرت و ماموريت ، عدم شروع به موقع كلاس ها ، اتفاقات ناخوشايند و ساير موارد مشابه قابل قبول نخواهد بود و تنها ملاك و معيار ثبت نام و مبناي قضاوت و اظهار نظر متن امضاء شده اين تعهد نامه خواهد بود.


الف) ضوابط آموزشي:

1- دانش آموزان ملزم به رعایت ادب و احترام نسبت به کلیه کارکنان دبیرستان می باشند.

2- رفتار اجتماعی مناسب با دیگر دانش آموزان و ایجاد علاقه و احترام متقابل .

3- دانش آمــوزان این دبیرستان باید طبق برنامه تنظیم شده اداره آموزش با تلاش و کوشش فـوق‌العاده نسبت به ارتقاء کیفیت  آمـوزش خود با  جدیت تمام اهتمام ورزند.

4- حضور مرتب در دبیرستان و کلاس درس در تمام ایامی که مدرسه رسماً دایر است الزامی می باشد، بویژه روز های خاص

5- تاخیر در ورود و تعجیل در خروج یکی از عوامل بی نظمی است، در صورت مشاهدت از نمره انضباط کسر خواهد شد.

6- غیبت غیر موجه درسی بیش از 3 جلسه در طول سال تحصیلی موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد شد.

7- میزان غیبت ها براساس گزارش حضور و غیاب هفتگی مدرس به ادره آموزش محاسبه می شود.

8- به علت متمرکز بودن آزمون های هفتگی و پایان ترم، هماهنگی با مدرس موجب موجه قلمداد کردن غیبت های دانش آموز بویژه در جلسه آزمون نخواهد شد.

9- غیبت مـوجه دانش آمــوز طبق آیین نامه آمــوزشی دبیرستان مورد بررسی قرار می گیرد ( در نهایت تشخیص موجه و یا غیر موجه با شورای آموزشی دبیرستان می باشد).
تبصره: درصورتی که بند 5 بیش از 3 بار دانش آموز تکرار نماید بمدت یک هفته از مدرسه اخراج می شود، ضمناً دانش آموزش ملزم به اجرای جریمه تعیین شده از سوی مدرسه می باشد.

10- انجام تکلیف از سوی دبیران در موعد مقرر و آماد بودن برای هرگونه پرسش و پاسخ بعنوان وظیفه دانسته، بنابراین با آمادگی کامل در مدرسه حاضر شوید.

11- در صورت هرگونه تخلف دانش آموز در مدرسه، و یا خارج مدرسه بطوری که باعث هرگونه خلل در سیستم کیفیتی و اعتباری مدرسه شود، مراتب جهت رسیدگی به واحـد انتظامات مدرسه و شورای عالی آموزشی مدرسه اعلام و هرگونه نتیجه ابلاغی به دانش آموز از سوی مدرسه لازم اجرا می باشد.

12ـ دانش آموزان هـرگونه نظرات و پیشنهادات و انتقاداتی داشته باشد فقط به صورت مکتوب قابل پذیرش و پیــگیری می باشد و شفاهاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13- انتظار است با رعایت نظم و همــراه بودن با برنامه آموزشی دبیرستان و کیفیت فعالیت آموزشی خود،  برای هر چه بهتر و پر ثمرتر برگزار شدن دوره های آموزشی مسئولین دبیرستان را یاری دهید.

14- ارزشیابی تحصیلی دانش آموز در هر درس توسط مدرس بر اساس میزان حضور فعالیت دانش آموز در کلاس، انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحانان میان و پایان ترم بر اساس مصوبات شورای عالی مدرسه صورت می گیرد.

15- حداقل نمره قبولی در هر درس 12 می باشد. دانش آموزش که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ملزم به تکرار آن درس می باشد.

16- نمره درس پس از اعلام به اداره آموزش مدرسه مطلقاً قابل تغییر نیست.
 
 
 
ب) ضوابط انضباطي:

   حضور بهترين جوانان اين مرز و بوم در مراکز آموزشی موجب مباهات و افتخار است ، شايسته است به كمك يكديگر در حفظ شأن اين چنين مراکزی كه مكاني علمي و فرهنگي است ، بكوشيم .

   رعايت شئون اخلاقي ، تناسب ظاهر و پوشش و حسن مراوده با ديگر دانش آموزان ، اولاً : معرف شخصيت فرد  ثانياً: حافظ هنجارهاي اجتماعي است كه هـمواره از جـواناني كه در چـنين مـحيطهاي آمـوزشي حضور دارند ، انتظار مي رود.

   اكنون،  به قداست علم و فرهنگ در محيط آموزشي و عنايت خاص شرع مبين و نظام اسلامي به اين موضوع و ضرورت تامين حقوق عموم دانش آموزان  رعايت اخلاق و رفتار اسلامي و انساني در این مجموعه آموزشی به منظور بهره وري بهتر و بيشتر از فرآيند آموزش امري ضروري و لازم است كه بدون همكاري و التزام عملي كليه دانش آموزان به اين مهم ، ميسر نخواهد بود. لذا از دانش آموزان عزيزانتظار ميرود ضمن مطالعه و آگاهي كامل از مفاد اين آئين نامه و عمل به آن ، سعي نموده در طول دوره آموزشي و حضور در مدرسه، اخلاق و رفتار شايسته شخصيت خود و محيط علمي داشته و مسئولين را در ارائه خدمات هر چه بهتر در زمينه آموزش ياري دهند.

   بديهي است اين مدرسه بعنوان محيطي حساس ، موظف است كه ضمن انجام مسئوليت خود در رسيدگي به تخطي دانش آموز و پاسداري از جايگاه رفيع مدرسه و سالم نگهداشتن آن ، با بي نظمي ، هنجار شكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگر دانش آموز مقابله نمايد و با متخلفين برابر مفاد آئين نامه و ساير مقررات آموزشي و انضباطي رفتار خواهد شد.
 
1 ـ رعايت شئونات اخلاقي و اسلامي و التزام به پوشش و ظاهر مناسب مطابق آيين نامه انضباطی دبیرستان الزامي است.

2 ـ  پرهيز از ارتكاب هرگونه رفتاري كه موجب ايجاد وقفه در تشكيل كلاس و يا منجر به عدم تشكيل كلاس شده و مزاحم اجراي برنامه هاي آموزشي دبیرستان گردد.

3 ـ پرهيز از هرگونه رفتاركه موجب بروز هرج و مرج درروند آموزش ويا مخل نظم وآرامش محيط آموزشي گردد.

4- موی سروصورت دانش آموز می بایست کوتاه و بدون مدل خاص، ساده و دانش آموزی باشد و استفاده از هرگونه مواد حالت دهنده اجتناب شود

5-خودداری از هرگونه وسایل تجملی و زینتی مانند گردن بند، زنجیر، دستبند، تسبیح و بطور کلی هر وسیله غیر مرتبط با درس و نامناسب در واحد آموزش

6ـ  پرهيز از هرگونه عمل و رفتاري كه موجب اهانت به ديگران و يا هتك حرمت اساتيد و مسئولين آموزش گردد.

7 ـ حضور به موقع در كلاس درس و انجام كليه تكاليف محوله توسط مدرس.

8 ـ هرگونه ملاقات شخصي در محل دبیرستان غير قانوني و ممنوع مي باشد.

9 ـ هـرگونه مـلاقات و روابط با اعضاء مدرسين و ديگر دانش آموزان بنام مدرسه درخارج از مركز غير قانوني و در صورت رخ داد ، پيگرد انضباطي و قانوني دارد.

10 ـ دانش آموز ملزم به نگهداري صحيح از امكانات و تجهيزات مدرسه كه در اختيار وي قرار داده شده است مي باشد لذا در صورت وارد نمودن خسارت عمدي ملزم به جبران خسارت وارده مي باشد

11 ـ هرگونه بي نظمي يا اختلال در كلاس يا محيط دبیرستان ، استفاده از موبايل ، صرف خوراكي در كلاس ، آوردن مهمان و افراد متفرقه ،  مراجعه به كلاس هاي از اين قبيل مشمول بي انضباطي است.

12 ـ استفاده از تلفن همــراه در مــدرسه تحت هــر شرایطی ممنوع و در صورت مشاهــده  اولاً: توقیف تلفن همــراه تا پـایـان سال تحصیلی ثانیاً: کسر 10 نمره از انضباط .

13 ـ نقض هر يك از موارد مذكور در مرتبه اول موجب تذكر و در صورت تكرار موجب اخراج دانش آموز و عدم استرداد شهريه و مدارك وي خواهد شد.
 
14 ـ دانش آموز موظف است هرگونه خواسته يا اعتراض خود را كتباً به مسئول آموزش مدرسه تسليم نمايد تا از طريق سلسله مراتب مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد ، بديهي است به خواسته ها يا اعتراضات خارج از اين روش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 


ج) اقدامات مدرسه در مورد متخلفین:
 
1-احضار و اخطار كتبي با درج در پرونده.

2- منع تحصيلي دانش آموز به مدت یک هفته.

3- منع دائم از تحصيل در مدرسه ضمن گزارش مراتب به خانواده و اولياء دانش آموز.

4- درمواردي كه تخلف موجب  ضرر و زيان مالي گردد، خسارات عيناً از دانش آموز دريافت خواهد شد.
ضمناً دانش آموز موظف است هرگونه خواسته يا اعتراض خود را كتباً به شورای عالی آموزش مدرسه تسليم نمايد تا از طريق سلسله مراتب مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد ، بديهي است به خواسته ها يا اعتراضات خارج از اين روش ترتيب اثر داده نخواهد شد.د) ضـوابط مالي:
 
1 ـ هنگام ثبت نام شهريه بطور كامل دريافت مي شود.

2- دانش آمـوزانی که به صورت اقسـاط  شهریه خــود را پرداخت می نمایند در زمان ثبت نام ملزم به پرداخت 40% از شهریه خود می باشند و باقی مانده شهریه خود را طبق تعهد پرداخت شهریه حداکثر در پنج قسط بصورت (چک یا سفته ) پرداخت نمایند.

3- دانش آموزانی که به صورت اقساط شهریه پرداخت می نمایند تخفیف شهریه به آنان تعلق نخواهد گرفت.

4 ـ افرادي كه تا قبل از شروع كلاس ها و زمان تعيين شده جهت تسويه حساب و تكميل مدارك اقدام به تكميل مدارك و تسويه حساب ننمايند ، ضمن جلوگيري از ورود آنان به كلاس و عدم استرداد شهريه و مدرك ناقص آنان خودداري مي شود.

5- در صورتی که از طــرف مدرسه برنامه هایی مانند اردو برون شهری یا اجرای آزمون هـای هماهنگ کشوری که مستلزم هزینه های دیگر باشد تنظیم و اجرا گردد، وجه مورد نیاز آن را بطور جداگانه نقداً از دانش آموز دریافت خواد شد

6 ـ  چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی از تحصیل در مدرسه غیر دولتی منصرف شود سود معادل 5% شهریه را باید پرداخت نماید.

7 ـ  چنانچه دانش آموز پس از یکماه شروع سال تحصیلی از تحصیل در مدرسه غیر دولتی منصرف شود  معادل 50% شهریه را باید پرداخت نماید.

8 ـ به منصرفين ماه دوم سال تحصیلی به بعد (اولین روز آبان ماه سال جاری) شهریه دریافتی تحت هيچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
 
ياد آوري مهم :   از  آنجا  كه برابر مقررات مالي دبیرستان مهلت ارسال اسناد مالي منصرفين در مقطع محدودي از زمان انجام ميشود  ، به اشخاصي كه به هر علت نتوانند در كلاسها شركت كنند و پس از مدتي مراجعه نمايند علي رغم تمايل به همكاري با ايشان تكميل و ارسال فرم استرداد شهريه عملاً ميسر نخواهد بود.


برچسب‌ها: مطالب علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:29  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
پیام رسان
دایرکتوری جامع شهر پرند
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان
شبکه اجتماعی محبان اهل بیت (ع)
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
بکفای مدارس
سامانه مکاتبات اداری مدارس شهرستان رباط کریم،دریافت فیش حقوقی
سناد سامانه جامع دانش آموزی
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Check mail GOOGLE
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word/mp3
داستانهای کوتاه و آموزنده
مسابقه
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
مجموعه کتب ادبی در فرمت word
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
آهنگ های مذهبی ماندگار
کلام بزرگان و حکما
برنامه های آندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
نرم افزار وفرم مورد نیاز مدارس
کامپیوتر و اینترنت
برنامه های کاربردی موبایل
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال اول متوسطه
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال دوم انسانی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال سوم انسانی
متن ونمونه سوال تشریح عربی تجربی ریاضی پیشدانشگاهی
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی
متن ونمونه سوال تشریحی عربی انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوال ومتن مطالعات اجتماعی سال اول
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
پیوندها
IRAN
Yahoo
Google
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
اداره امور مالی آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
انتشارات طب سنتی ایران
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خريدوفروش اينترنتي خودرو1
خريدوفروش اينترنتي خودرو2
خريدوفروش اينترنتي خودرو3 ماشین آباد
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو مشخصات فنی خودروها
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
روزنامه های ایران
هفته نامه سلامت
خبرگزاري RSS NEWS
خبرگزاری بورس نیوز
خبرآنلاین
مجله خبری شنیده ها
شهرخبر
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
خبرگزاری کتاب ایران
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
كدهاي اسكريپت براي وبلاگ
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل پرشین گیگ
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی (فایل پیکوفایل)
آپلود سنتر قدرتمند صفرآپ
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دیکشنری آنلاین آمار بازدید

statistics

* آمارگیروبلاگ * تقویم * اوقات شرعی * حدیث روز * پرش به بالای صفحه
Up Page
تماس با مدیر سایت تماس با ما * آخرین بروز رسانی * نظرسنجی * آنلاین Online User *