علي فیروزان

ترجمه و پيام آيات درس        دين وزندگي2             سال تحصيلي 88-87  ترجمه و پیام آیات سال دوم                        درس اول :جلوه های حکمت و تدبیر آیه ی شریفه ی189 آل عمران و حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز تواناست. پیام آیه:قرآن تنها یک مالکیت حقیقی ،اصیل و مطلق را در جهان پذیرفته و آن ،مالکیت خداست. آیه ی شریفه ی190 آل عمران قطعاً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز ،نشانه های( روشنی) برای خرد مندان است. پیام آیه:در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز ،نشانه های خداشناسی برای خردمندان (اولی الالباب)متفکر در آفرینش است. آیه ی شریفه ی191 آل عمران همان ها که خدا را یاد می کنند در حال ایستاده و نشسته و در حالی که بر پهلو های خود آرمیده اند،و می اندیشند در آفرینش آسمان ها و زمین (می گویند :)خداوندا!این (ها )را بیهوده نیافریده ای تو پاک و منزهی،پس ما را از عذاب آتش نگاه دار . پیام آیه:1-خردمندانی که در هیچ حال از یاد خدا غافل نمی شوند و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر می کنند،چنین می گویند«ربَّناما خلقت هذا باطلا:پروردگارا،تو این ها (عالم هستی )را بیهوده نیافریده ای» 2-دو مفهوم عبارت :«ربَّنا ما خلقت هذا باطلاً»: الف)همه ی آنچه در آسمان ها و زمین است از یک نظم ،قاعده و قانون پیروی می کند. ب)خداوند از آفرینش این دستگاه بزرگ و پیچیده و منظم ،هدف و غرضی داشته و این مجموعه را عبث و بی سر انجام خلق نکرده است. درس دوم:با کاروان هستی آیه ی شریفه ی5 یونس او کسی است که خورشید را روشنی بخش و ماه را نورانی قرار داد و برای آن منزل ها معین کرد تا شمار سال ها و حساب وقت ها را بدانید.خداوند این را جزبه حق نیافریده او آیات( خود) رابرای گروهی که اهل دانش اند شرح می دهد. پیام آیه:1- روشنی خورشید و ماه و حرکت منظم آنان برای تعیین سال ها و حساب وقت ها ،بیان گر نظم دقیق در عالم هستی است. 2-آفرینش جهان هستی بر اساس حق است.     درس هشتم :واقعه بزرگ آيات شريفه ي 68 تا 70 زمر و در صور (شيپور ) دميده مي شود . پس بيهوش مي شود . پس بيهوش مي شود هر كه در زمين است. مگر كسي كه بخواهد پس بار ديگر درآن دميده شود پس آنان ايستاده مي نگرد. وزمين به نور پروردگارش روشن مي شود، و كتاب قرار داده مي شود ، و پيامبران و گواهان آورده شوند ، و ميان آن ها به حق داوري مي شود و به ايشان ستم نمي شود. و هركس به طور كامل دريافت مي كند ، آن چه را انجام داده است ، و او (خدا ) به آن چه انجام مي دهند آگاه تر است. پيام آيات : بر پايي قيامت داراي 2 مرحله است كه هر مرحله ي آن با يك نفخ صور آغاز مي شود. ترجمه آيات:  در آن روز مردم مانند ملخ هر سو پراكنده شوند (القارعه ، 4) و كوه ها همچون پشم زده شده متلاشي گردد.(القارعه ،25) هنگامي كه آسمان ها شكافته شود.(انشقاق ،1) هنگامي كه زمين وسيع و منبسط شود .(انشقاق 3) هنگامي كه خورشيد تاريك شود. و هنگامي كه ستارگان تيره شوند. و هنگامي كه كوهها روان شوند. و هنگامي كه شتران آبستن وانهاده شوند. و هنگامي درندگان گرد اورده شدند. و هنگامي كه آْب درياها شعله ور گردد .(تكوير ، 1 تا 6) پيام آيات : اين آيات در رابطه با تحولاتي است كه براي زمين و آسمان در مرحله ي اول قيامت پيش مي آيد. آيه ي شريفه ي 55 طه شما را از آن( زمين ) خلق كرديم و به آن باز مي گردانيم و شما را بار ديگر از آن خارج مي كنيم. پيام آيه : زنده شدن همه ي انسان ها در مرحله ي دوم قيامت آيات شريفه ي 51 و 52 يس و در صور دميده شود و ناگهان آن ها از قبر ها ، شتابان به سوي پروردگار شان مي روند . مي گويند واي  بر ما ! چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت ؟ اين همان چيزي است كه خداوند رحمان وعده داده بود و فرستادگان راست گفتند. پيام آيات : نفخ صور ذكر شده در آيه نفخ صور دوم است كه به وسيله ي آن ها همه ي مردگان زنده مي شوند. آيه شريفه ي 47 انبياء ما ترازوهاي دادگري را در روز قيامت بر پا مي كنيم ، پس به هيچ كس كمترين ستمي نشود ، اگر به اندازهي دانه ي خردلي باشد آن را بياوريم ، و ما براي حسابرسي كافي هستيم.   پيام آيه : 1- سنجيده شدن اعمال ، افكار و نيت هاي انسان ها در ترازوي عدل در مرحله ي دوم قيامت 2- خود خدا براي حسابرسي اعمال انسان كافي است. (والوزن يومئذ الحق    وسيله ي سنجش در روز قيامت حق است.) پيام آيه : معيار ووسيله ي سنجش اعمال ، حق و عدل است ، يعني به ميزاني كه اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد ، ارزشمند و سنگين است. در غير اين صورت ، سبك خواهد بود و وزني نخواهد داشت. درس نهم : فرجام كار آيات شريفه ي 71 و72 زمر و كساني كه كافر شدند ، رانده شوند به سوي جهنم گروه گروه . چون بدان جا رسند ، در هاي آن گشوده شود و نگهبانان (دوزخ) به ان ها مي گويند آيا رسولاني از خودتان برايتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را برايتان بخوانند و ملاقات اين روز را به شما هشدار دهند؟ مي گويند : آري اما فرمان عذاب مسلم شده است بر كافران گفته شود: داخل شويد از درهاي جهنم ، جاودانه در ان بمانيد ، چه بد جايگاهي است جايگاه مبتكران پيام آيات: در رابطه با ويژگي هاي جهنم است كه هفت در دارد كه وقتي دوزخيان به آتش افكنده مي شوند به آن ها مي گويند: شما و بت هايي كه مي پرستيد ، هيزم دوزخ خواهيد بود. آيات شريفه ي 73 و 74 زمر وآنان را كه پروردگار شان پروا كردند ، گروه گروه به سوي بهشت مي برند . چ.ن بدان جا رسند در حالي كه درهاي بهشت گشوده مي شود و نگهبانان ( بهشت) به آن ها مي گويند : ستايش مخصوص خدايي است كه به وعده ي خويش درباره ي ما عمل كرد و زمين را به ما ميراث داد كه در بهشت جاي گيريم در هر جا كه بخواهيم ، چه خوب است پاداش عمل كنندگان. پيام آيات : در رابطه با ويژگي هاي بهشت است آيه ي شريفه ي 14 تكوير  هركه مي داند آن چه را كه آماده و حاضر كرده است آيات شريفه ي 7 و8 زلزا ل پس هركه به اندازه ي ذره اي نيكي كند آن را مي بيند و هر كس به اندازه ي ذره اي بدي كند آن را مي بيند. پيام آيه : در عرصه ي قيامت ، تصوير اعمال انسان يا گزارشي از عمل انسان نمايش داده نمي شود ، بلكه خود عمل نمايان مي شود و هر كس عين عمل خود را مي بيند. آيه شريفه 35 توبه بچشيد آن چه را كه مي اندوختيد.   پيام آيه :  قرآن خطاب به كساني كه زرو سيم گنجينه كرده و در راه خدا انفاق نمي كنند ، مي فرمايد كه روزي با همين سيم و زرها بر پشت ها و پهلوهايشان داغ مي زنند. درس دهم : اعتماد بر او آيه شريفه 36 زمر آيا خدا بر بنده اش كافي نيست؟ پيام آيه : ناظر بر توكل بر خدا و اعتماد به اوست. آيه شريفه ي 159 آل عمران پس به (بركت) رحمت الهي در برابر آنان نرم و مهربان شدي ، واگر درشت خو و سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده مي شوند. پس از آنها ئدر گذر و براي آن ها آمرزش بطلب و با آنان در كار ها مشورت كن ، و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن ، همانا خداوند توكل كنندگان را دوست دارد. پيام آيه : خداوند به پيامبر صلي ا...عليه و آله و سلم مي فرمايد پس از مشورت باديگران و انتخاب بهترين راه براي رسيدن متصد و پس از تعقل و تفكر در امور ، بر من توكل كن ، تصميم بگير و اقدام نما 2- توكل به جاي تعقل و مشورت نيست ، بلكه كمك كننده به آنها ست. آيه شريفه 56 هود من بر خدا توكل كردم كه پروردگار من و شما ست. پيام آيه : حضرت هود (ع) سال ها قوم خود را به يكتا پرستي دعوت مي كرد و هر چه لجاجت قومش افزايش مي يافت. تلاش و مجاهدتش افزايش مي يافت و به انان مي فرمود : من بر خدا توكل كردم كه پروردگار من و شماست. آيه ي شريفه ي 88 هود وتوفيق من جز به خدا نيست بر او توكل كردم و به سوي او باز مي گردم. پيام آيه :اين آيه سخن حضرت شعيب عليه السلام است هنگامي كه با تمسخر و اذيت و ازار قوم خود روبرو شد. آيه ي شريفه ي 38 زمر و اگر از آن ها بپرس چه كسي آسمان ها و زمينرا آفريده ؟ حتماً مي گويند : خدا .بگو : چه مي گوييد درباره ي آن چه جز خدا مي خوانيد اگر خدا خواهد كه به من گزندي رسد آيا آنان دور كننده ي گزند او هستند؟ يا اگر رحمتي براي من خواهد ، آيا آنان بازدارنده ي رحمت او هستند؟ بگو : خدا برايم كافي است . همه ي اهل توكل تنها بر او توكل مي كنند. پيام آيه : فقط مي توان بر خدا توكل كرد زيرا: 1- خدا خالق آسمان ها و زمين است 2- اگر خدا بخواهد گزندي يا رحمتي به انسان برسد هيچ كس بازدارنده ي رحمت گزند او نيست. درس يازدهم : دوستي با حق آيه شريفه ي 165 بقره وبعضي از مردم همتاياني به جاي خدا مي گيرند و آن ها را هم چون خدا دوست مي دارند اما انان كه ايمان دارند به خدا محبت بيش تري دارند.  پيام آيه : قرآن كريم اساس و پايه ي دين داري را محبت و عشق به خدا مي داند. آيه شريفه ي 23 شوري بگو : من از شما در برابر ( رسالت خود) مزدي طلب نمي كنم جز محبت و دوستي خاندانم (اهل بيتم را ) پيام آيه : خداوند به رسول خدا (ص) دستور مي دهد مزد و پاداش مجاهدت هاي خود را دوستي و مهر ورزي با خانواده اش اعلام كند. آيه شريفه ي 47 سبأ بگو : هر اجر و پاداش از شما خواسته ام براي خود شماست اجر و مزد من جز بر خدا نيست و او بر هر چيزي گواه و ناظر است. پيام آيه : آن چه به عنوان اجر رسالت پيامبر (ص) بيانشده ( محبت خاندان پيامبر (ص) ) به سود خود مردم است و رستگاري آنان را به دنبال دارد. آيه شريفه ي 31 آل عمران بگو : اگر خدا دوست مي دارريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد ، و خدا آمرزنده ي مهربان است. پيام آيه: 1- كسي كه خدا را دوست دارد بايد از پيامبرش پيروي كند. 2- اطاعت از رسول خدا (ص) موجب مي شود تا خداوند انسان را دوست داشته باشد و گنا هان او را ببخشد. آيه شريفه ي 22 مجادله مردمي را نيابي كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند در حالي كه دوستي كنند با كساني كه با خدا و رسولش دشمني كرده اند گرچه آنان پدرانشان باشند يا فرزندان يا برادران يا خويشان آنها. پيام آيه : محبت به خداوند ، سبب بيزاري و تنفر از دشمنان خدا مي شود. آيه شريفه ي 4 ممتحنه همانا كه براي شما نمونه ي نيكويي بود در ابراهيم و كساني كه با او بودند ، در آن هنگام كه به قوم خود گفتند : به حقيقت كه ما از شما بيزاريم و از آن چه كه به جز خدا عبادت مي كنيد . ثبت به شما كافريم و آشكار شده است بين ما و شما دشمني و كينه اي هميشگي تا آن زمان كه به خداي يگانه ايمان بياوريد پيام آيه : محبت به خدا سبب شكل گيري روحيه ي مبارزه با باطل و باطل انديشان در انسان مي شود. درس دوازدهم : فضيلت آراستگي آيات شريفه ي 23 تا 26 قصص (تفكر در آيات) و هنگامي كه به (چاه) آب مدين رسيد ، گروهي از مردم را در آن جاويد كه ( چهار پايان خود را ) سيراب مي كنند ، و در كنار آنان دو زن را ديد كه (گوسفندان خود را ) از آب باز مي دارند. گفت : كار شما چيست ؟ ( چرا گوسفندان را آب نمي دهيد؟) گفتند ما آن ها را آب نمي دهيم تا چوپان ها (گوسفندان شان را ) باز گردانند ، و پدر و پدر ما پير مرد كهنسالي است . پس (موسي ) براي گوسفندان آن دو آب كشيد ، سپس رو به سايه آورد و گفت : پروردگارا هر خيري برايم بفرستي به آن نيازمندم. ناگهان يكي از آن دو به سراغ او آمد در حالي كه با  نهايت حيا گام بر مي داشت. گفت پدرم از تو دعوت مي كند تا مزد آب دادن را كه براي ما انجام دادي بپردازد. هنگامي كه موسي نزد او ( شعيب ) آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت : نترس ، از گروه ستمكاران نجات يافتي. يكي از آن دو دختر گفت : اي پدر ! او را استخدام كن ، زيرا بهترين كسي كه مي تواني استخدام كني آن كسي است كه قوي و امين است. پيام آيات : در اين آيات رفتار همراه با عفاف حضرت موسي (ع) و دختران شعيب (ع) به تصوير كشيده شده است. آيه شريفه ي 10 فاطر  كسي كه خواهان عزت است پس تمام عزت براي خداست.. پيام آيه : كسي كه خواهان عزت واقعي نزد خداست .  خداوند ، آن عزيزي است كه روي آورندگان به سويش و اطاعت كنندگان از دستوراتش را به عزت مي رساند. درس سيزدهم : زيبايي عفاف آيات شريفه 30و31 نور به مردان با ايمان بگو : چشمان خود را كنترل كنند و دامان خود را ( از گناه ) حفظ نمايند ، كه اين براي ان ها پاك تر است. همانا خدا به ان چه انجام مي دهند اگاه است. و به زمان مومن بگو : چشمان خود را كنترل كنند و دامان خود را( از گناه ) حفظ نمايند و زينت هاي خود را اشكار نگردانند مگر آن چه نمايان است (مانند گردي صورت ) و روسري هاي خود را بر روي سينه و گريبان خويش بيندازدند) پيام آيات : 1- در ابتدا و مقدم بر هر چيز وظيفه ي مردان است كه خود كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداري نمايند. 2- زنان نيز مانند مردان وظيفه دارند كه از گناه به نامحرم خودداري كنند و دامان خود را از گناه حفظ نمايند. 3- استفاده از زينت و زيور آلات نبايد به گونه اي باشد كه توجه نا محرمان را به خود جلب كند. 4- زنان بايد حجاب خود را به گونه اي تنظيم كنند كه علاوه بر موي سر ، گريبان و گردن آن را بپوشاند.   آيه شريفه 59 احزاب اي پيامبر ، به همسرانت و دخترانت و زنان مومنان بگو پوشش هاي خود را به خود نزديك سازند اين كار از اين جهت بهتر است  كه ( به عفاف) شناخته شوند تا مورد اذيت قرار نگيرند و خدا آمرزنده و مهربان است. پيام آيه : 1- زنان مسلمان از همان ابتدا موي سرخود را مي پوشاندند ولي با حدود آن آشنا نبودند. در اين آيه ، خداوند به آنان دستور مي دهد روسري ها پوشش هايش را به خود نزديك كنند تا اطراف صورت و گريبان آنان پوشيده شود. 2- اين پوشش سبب مي شود كه زن به عفاف و پاكي شناخته شود و افرادي بي بند و بار كه اسير هوي هوس خود هستند در مقابل چنين زني احساس حقارت كرده و به خود اجازه ي تعرض به او را ندهند. درس چهاردهم : نظارت همگاني آيه شريفه 102 آل عمران اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا پروا كنيد ، آن گونه كه شايسته اوست و جز در حالي مسلماني نمريد. پيام آيه : خداوند از مومنان مي خواهد حق پرواي او را به جا آورند يعني بالاترين درجه ي تقوا را رعايت كنند و در حال تسليم به دستورات الهي از دنيا بروند. آيه شريفه ي 103 آل عمران همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را برخوريد ياد آريد آن گاه كه دشمنان ( يكديگر ) بوديد پس او ميان دل هاي شما الفت ايجاد كرد تا به لطف او ( با يكديگر) برادر شديد و بركنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد. اين گونه خداوند نشانه هاي خود را براي شما بيان مي كند شايد هدايت شويد.  پيام آيه: 1- خداوند مومنان را به وحدت فرامي خواند و از تفرقه نفي مي كند. 2- قرآن براي آن كه اثر مجزه آساي اسلام را در ايجاد و حدت بيان كنند مسلمانان را به ياد و دشمني هايي كه پيش از اسلام داشتند مي اندازد. آيه شريفه ي 104 آل عمران و بايد از شما مردمي پديد آيد كه به نيكي دعوت نمايند و به كار هاي پسنديده امر كنند و كارهاي ناپسند بازدارند و آن ها هستند كه رستگارند. پيام آيه : 1- قرآن پس از سفارش به تقوا و وحدت ، از امر به معروف و نهي از منكر سخن مي گويد. 2- وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر فقط بر دوش يك عده ي خاص نيست و همه ي مردم مسئولند ، اما بايد گروه خاصي براي انجام اين وظيفه ي مهم اجتماعي تشكيل شود.     آيه شريفه ي 105 آل عمران همچون كساني نباشيد كه دچار تفرقه شدند و به اختلاف  افتادند بعد از اين كه دلايل روشن برايشان آمد و براي آن ها عذابي بزرگ است.  پيام آيه : كساني كه حقايق را مي دانند اما به علت بي تقوايي ، به وحدت جامعه لطمه مي زنند قرآن در مورد ان ها اعلام مي كند كه عذابي بزرگ در انتظار آن ها ست. درس پانزدهم : كار ، گوهر زندگي آيه شريفه ي 10 نحل اوست كسي كه فرو فرستاد از آسمان آبي كه نوشيدني شما از آن است و از آن ، گياه و درخت مي رويد كه در آن ( چار پايان ) مي چرانيده. آيه شريفه 11 نحل و با آان براي شما برو ياند و زيتون و نخل ها و انگور ها و از همه ي ميوه ها . به درستي كه در اين نشانه اي است براي كساني كه مي انديشند. آيه شريفه ي 12 نحل و رام گردانيد براي شما شب و روز و خورشيد و ماه را ، و ستارگان در تسخير فرمان اويند به درستي كه در اين (امور ) نشانه هايي است براي كساني كه تعقل مي كنند آيه شريفه ي13 نحل وآن چه در زمين براي شما آفريد به رنگ هاي گوناگون به درستي كه در اين نشانه اي است براي كساني كه ياد آور مي شوند. آيه شريفه ي 14 نحل و او كسي است كه رام گردانيد دريا را تا از آن ، گوشت تازه بخوريد و از آن زيوري بيرون آريد كه آن را مي پوشيد ، و در آن كشتي ها ايمني كه آب را مي شكافند، تا از فصل او بجوييد و شايد شكر گزار باشيد. پيام آيات: 1- ذكر نعمت هاي بي شمار خداوند براي اين است كه : الف:نعمت هاي او را كه از سر فضل براي ما تدارك ديده ، با كار و تلاش بجوييم و با بهره مندي از آن زندگي سالم و با نشاطي بنا نهيم. ب) سپاس گزار خدا و قدر دان نعمت هاي او باشيم. 2- اين كه در آخر بسياري از آيات آمده است : لقوم يتفكرون و... بيانگر اين مطلب است كه نعمت هاي الهي ، براي آن است كه در آن تفكر و تعقل كنيم ، به ياد محبت هاي خدا باشيم و با كار و تلاش نعمت هاي خدا را به دست آوريم  و بالاخره شكر گزار خداوند باشيم.   درس شانزدهم : كار در نظام اقتصادي آيات شريفه ي 278 و 279 بقره اي كساني كه ايمان اورده ايد از خداپروا كنيد و آن چه از ربا باقي مي ماندرا رها كنيد اگر مومن هستيد . پس اگر چنين نمي كنيد با خدا و رسولش اعلان جنگ دهيد و اگر توبه كنيد سرمايه هايتان از آن خودتان ، نه ستم مي كنيد و نه ستم مي بيند. پيام آيات: خداوند در اين آيه ، معامله اي ربوي ( همراه با ربا) را اعلان جنگ با خدا ورسولش  مي شمارد. آيه شريفه ي 39 روم : و ان چه به عنوان ربا مي پردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد مايه افزايش نزد خداست وآنچه را به عنوان زكات مي پردازيد كه خشنودي خدا را طلب مي كنيد ، پس آنان ( كه چنين عمل مي كنند) داراي پاداش مضاعف اند پيام آيه : راه درست افزايش ثروت ربانيست بلكه پرداخت زكات و انفاق است زيرا: 1- جامعه از فقر نجات مي يابد. 2- روحيه ي كار و شكوفايي اقتصادي شكل مي گيردنتايج اين شكوفايي به انفاق كننده باز مي گردد. آيه شريفه ي 60 توبه همانا صدقات ( زكات ) براي فقيران و بينوايان و كاركنان گرد آوري آن وتأليف قلب ها و آزاد كردن بردگان و غرامت ديدگان و در راه خدا و ان كسي كه در راه مانده فريضه اي است از جانب خدا و خداوند داناي حكيم است. پيام آيه : موارد مصرف زكات (8 مورد) 1- فقراء          2- مساكين                3- كاركنان گرد آوري زكات                4- تأليف قلب ها 5- آزاد كردن بردگان        6- غرامت ديدگان          7- در راه خدا         8- در راه ماندگان   آيه شريفه ي 41 انفال و بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوريد يك پنجم آن براي خداست ، و براي پيامبر و براي خويشاوندان (پيامبر ) ويتيمان و بينوايان و در راه ماندگان. پيام آيه : مصارف خمس       بسمه تعـالي   ترجمه و پيام آيات درس  دين وزندگي2 مديريت آموزش و پرورش شهرستان رباط كريم گروه آموزشي دين وزندگي و ستاد اقامه نماز سال تحصيلي 88-87       ترجمه و پیام آیات سال دوم                        درس اول :جلوه های حکمت و تدبیر آیه ی شریفه ی189 آل عمران و حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز تواناست. پیام آیه:قرآن تنها یک مالکیت حقیقی ،اصیل و مطلق را در جهان پذیرفته و آن ،مالکیت خداست. آیه ی شریفه ی190 آل عمران قطعاً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز ،نشانه های( روشنی) برای خرد مندان است. پیام آیه:در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز ،نشانه های خداشناسی برای خردمندان (اولی الالباب)متفکر در آفرینش است. آیه ی شریفه ی191 آل عمران همان ها که خدا را یاد می کنند در حال ایستاده و نشسته و در حالی که بر پهلو های خود آرمیده اند،و می اندیشند در آفرینش آسمان ها و زمین (می گویند :)خداوندا!این (ها )را بیهوده نیافریده ای تو پاک و منزهی،پس ما را از عذاب آتش نگاه دار . پیام آیه:1-خردمندانی که در هیچ حال از یاد خدا غافل نمی شوند و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر می کنند،چنین می گویند«ربَّناما خلقت هذا باطلا:پروردگارا،تو این ها (عالم هستی )را بیهوده نیافریده ای» 2-دو مفهوم عبارت :«ربَّنا ما خلقت هذا باطلاً»: الف)همه ی آنچه در آسمان ها و زمین است از یک نظم ،قاعده و قانون پیروی می کند. ب)خداوند از آفرینش این دستگاه بزرگ و پیچیده و منظم ،هدف و غرضی داشته و این مجموعه را عبث و بی سر انجام خلق نکرده است. درس دوم:با کاروان هستی آیه ی شریفه ی5 یونس او کسی است که خورشید را روشنی بخش و ماه را نورانی قرار داد و برای آن منزل ها معین کرد تا شمار سال ها و حساب وقت ها را بدانید.خداوند این را جزبه حق نیافریده او آیات( خود) رابرای گروهی که اهل دانش اند شرح می دهد. پیام آیه:1- روشنی خورشید و ماه و حرکت منظم آنان برای تعیین سال ها و حساب وقت ها ،بیان گر نظم دقیق در عالم هستی است. 2-آفرینش جهان هستی بر اساس حق است.     درس هشتم :واقعه بزرگ آيات شريفه ي 68 تا 70 زمر و در صور (شيپور ) دميده مي شود . پس بيهوش مي شود . پس بيهوش مي شود هر كه در زمين است. مگر كسي كه بخواهد پس بار ديگر درآن دميده شود پس آنان ايستاده مي نگرد. وزمين به نور پروردگارش روشن مي شود، و كتاب قرار داده مي شود ، و پيامبران و گواهان آورده شوند ، و ميان آن ها به حق داوري مي شود و به ايشان ستم نمي شود. و هركس به طور كامل دريافت مي كند ، آن چه را انجام داده است ، و او (خدا ) به آن چه انجام مي دهند آگاه تر است. پيام آيات : بر پايي قيامت داراي 2 مرحله است كه هر مرحله ي آن با يك نفخ صور آغاز مي شود. ترجمه آيات:  در آن روز مردم مانند ملخ هر سو پراكنده شوند (القارعه ، 4) و كوه ها همچون پشم زده شده متلاشي گردد.(القارعه ،25) هنگامي كه آسمان ها شكافته شود.(انشقاق ،1) هنگامي كه زمين وسيع و منبسط شود .(انشقاق 3) هنگامي كه خورشيد تاريك شود. و هنگامي كه ستارگان تيره شوند. و هنگامي كه كوهها روان شوند. و هنگامي كه شتران آبستن وانهاده شوند. و هنگامي درندگان گرد اورده شدند. و هنگامي كه آْب درياها شعله ور گردد .(تكوير ، 1 تا 6) پيام آيات : اين آيات در رابطه با تحولاتي است كه براي زمين و آسمان در مرحله ي اول قيامت پيش مي آيد. آيه ي شريفه ي 55 طه شما را از آن( زمين ) خلق كرديم و به آن باز مي گردانيم و شما را بار ديگر از آن خارج مي كنيم. پيام آيه : زنده شدن همه ي انسان ها در مرحله ي دوم قيامت آيات شريفه ي 51 و 52 يس و در صور دميده شود و ناگهان آن ها از قبر ها ، شتابان به سوي پروردگار شان مي روند . مي گويند واي  بر ما ! چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت ؟ اين همان چيزي است كه خداوند رحمان وعده داده بود و فرستادگان راست گفتند. پيام آيات : نفخ صور ذكر شده در آيه نفخ صور دوم است كه به وسيله ي آن ها همه ي مردگان زنده مي شوند. آيه شريفه ي 47 انبياء ما ترازوهاي دادگري را در روز قيامت بر پا مي كنيم ، پس به هيچ كس كمترين ستمي نشود ، اگر به اندازهي دانه ي خردلي باشد آن را بياوريم ، و ما براي حسابرسي كافي هستيم.   پيام آيه : 1- سنجيده شدن اعمال ، افكار و نيت هاي انسان ها در ترازوي عدل در مرحله ي دوم قيامت 2- خود خدا براي حسابرسي اعمال انسان كافي است. (والوزن يومئذ الحق    وسيله ي سنجش در روز قيامت حق است.) پيام آيه : معيار ووسيله ي سنجش اعمال ، حق و عدل است ، يعني به ميزاني كه اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد ، ارزشمند و سنگين است. در غير اين صورت ، سبك خواهد بود و وزني نخواهد داشت. درس نهم : فرجام كار آيات شريفه ي 71 و72 زمر و كساني كه كافر شدند ، رانده شوند به سوي جهنم گروه گروه . چون بدان جا رسند ، در هاي آن گشوده شود و نگهبانان (دوزخ) به ان ها مي گويند آيا رسولاني از خودتان برايتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را برايتان بخوانند و ملاقات اين روز را به شما هشدار دهند؟ مي گويند : آري اما فرمان عذاب مسلم شده است بر كافران گفته شود: داخل شويد از درهاي جهنم ، جاودانه در ان بمانيد ، چه بد جايگاهي است جايگاه مبتكران پيام آيات: در رابطه با ويژگي هاي جهنم است كه هفت در دارد كه وقتي دوزخيان به آتش افكنده مي شوند به آن ها مي گويند: شما و بت هايي كه مي پرستيد ، هيزم دوزخ خواهيد بود. آيات شريفه ي 73 و 74 زمر وآنان را كه پروردگار شان پروا كردند ، گروه گروه به سوي بهشت مي برند . چ.ن بدان جا رسند در حالي كه درهاي بهشت گشوده مي شود و نگهبانان ( بهشت) به آن ها مي گويند : ستايش مخصوص خدايي است كه به وعده ي خويش درباره ي ما عمل كرد و زمين را به ما ميراث داد كه در بهشت جاي گيريم در هر جا كه بخواهيم ، چه خوب است پاداش عمل كنندگان. پيام آيات : در رابطه با ويژگي هاي بهشت است آيه ي شريفه ي 14 تكوير  هركه مي داند آن چه را كه آماده و حاضر كرده است آيات شريفه ي 7 و8 زلزا ل پس هركه به اندازه ي ذره اي نيكي كند آن را مي بيند و هر كس به اندازه ي ذره اي بدي كند آن را مي بيند. پيام آيه : در عرصه ي قيامت ، تصوير اعمال انسان يا گزارشي از عمل انسان نمايش داده نمي شود ، بلكه خود عمل نمايان مي شود و هر كس عين عمل خود را مي بيند. آيه شريفه 35 توبه بچشيد آن چه را كه مي اندوختيد.   پيام آيه :  قرآن خطاب به كساني كه زرو سيم گنجينه كرده و در راه خدا انفاق نمي كنند ، مي فرمايد كه روزي با همين سيم و زرها بر پشت ها و پهلوهايشان داغ مي زنند. درس دهم : اعتماد بر او آيه شريفه 36 زمر آيا خدا بر بنده اش كافي نيست؟ پيام آيه : ناظر بر توكل بر خدا و اعتماد به اوست. آيه شريفه ي 159 آل عمران پس به (بركت) رحمت الهي در برابر آنان نرم و مهربان شدي ، واگر درشت خو و سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده مي شوند. پس از آنها ئدر گذر و براي آن ها آمرزش بطلب و با آنان در كار ها مشورت كن ، و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن ، همانا خداوند توكل كنندگان را دوست دارد. پيام آيه : خداوند به پيامبر صلي ا...عليه و آله و سلم مي فرمايد پس از مشورت باديگران و انتخاب بهترين راه براي رسيدن متصد و پس از تعقل و تفكر در امور ، بر من توكل كن ، تصميم بگير و اقدام نما 2- توكل به جاي تعقل و مشورت نيست ، بلكه كمك كننده به آنها ست. آيه شريفه 56 هود من بر خدا توكل كردم كه پروردگار من و شما ست. پيام آيه : حضرت هود (ع) سال ها قوم خود را به يكتا پرستي دعوت مي كرد و هر چه لجاجت قومش افزايش مي يافت. تلاش و مجاهدتش افزايش مي يافت و به انان مي فرمود : من بر خدا توكل كردم كه پروردگار من و شماست. آيه ي شريفه ي 88 هود وتوفيق من جز به خدا نيست بر او توكل كردم و به سوي او باز مي گردم. پيام آيه :اين آيه سخن حضرت شعيب عليه السلام است هنگامي كه با تمسخر و اذيت و ازار قوم خود روبرو شد. آيه ي شريفه ي 38 زمر و اگر از آن ها بپرس چه كسي آسمان ها و زمينرا آفريده ؟ حتماً مي گويند : خدا .بگو : چه مي گوييد درباره ي آن چه جز خدا مي خوانيد اگر خدا خواهد كه به من گزندي رسد آيا آنان دور كننده ي گزند او هستند؟ يا اگر رحمتي براي من خواهد ، آيا آنان بازدارنده ي رحمت او هستند؟ بگو : خدا برايم كافي است . همه ي اهل توكل تنها بر او توكل مي كنند. پيام آيه : فقط مي توان بر خدا توكل كرد زيرا: 1- خدا خالق آسمان ها و زمين است 2- اگر خدا بخواهد گزندي يا رحمتي به انسان برسد هيچ كس بازدارنده ي رحمت گزند او نيست. درس يازدهم : دوستي با حق آيه شريفه ي 165 بقره وبعضي از مردم همتاياني به جاي خدا مي گيرند و آن ها را هم چون خدا دوست مي دارند اما انان كه ايمان دارند به خدا محبت بيش تري دارند.  پيام آيه : قرآن كريم اساس و پايه ي دين داري را محبت و عشق به خدا مي داند. آيه شريفه ي 23 شوري بگو : من از شما در برابر ( رسالت خود) مزدي طلب نمي كنم جز محبت و دوستي خاندانم (اهل بيتم را ) پيام آيه : خداوند به رسول خدا (ص) دستور مي دهد مزد و پاداش مجاهدت هاي خود را دوستي و مهر ورزي با خانواده اش اعلام كند. آيه شريفه ي 47 سبأ بگو : هر اجر و پاداش از شما خواسته ام براي خود شماست اجر و مزد من جز بر خدا نيست و او بر هر چيزي گواه و ناظر است. پيام آيه : آن چه به عنوان اجر رسالت پيامبر (ص) بيانشده ( محبت خاندان پيامبر (ص) ) به سود خود مردم است و رستگاري آنان را به دنبال دارد. آيه شريفه ي 31 آل عمران بگو : اگر خدا دوست مي دارريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد ، و خدا آمرزنده ي مهربان است. پيام آيه: 1- كسي كه خدا را دوست دارد بايد از پيامبرش پيروي كند. 2- اطاعت از رسول خدا (ص) موجب مي شود تا خداوند انسان را دوست داشته باشد و گنا هان او را ببخشد. آيه شريفه ي 22 مجادله مردمي را نيابي كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند در حالي كه دوستي كنند با كساني كه با خدا و رسولش دشمني كرده اند گرچه آنان پدرانشان باشند يا فرزندان يا برادران يا خويشان آنها. پيام آيه : محبت به خداوند ، سبب بيزاري و تنفر از دشمنان خدا مي شود. آيه شريفه ي 4 ممتحنه همانا كه براي شما نمونه ي نيكويي بود در ابراهيم و كساني كه با او بودند ، در آن هنگام كه به قوم خود گفتند : به حقيقت كه ما از شما بيزاريم و از آن چه كه به جز خدا عبادت مي كنيد . ثبت به شما كافريم و آشكار شده است بين ما و شما دشمني و كينه اي هميشگي تا آن زمان كه به خداي يگانه ايمان بياوريد پيام آيه : محبت به خدا سبب شكل گيري روحيه ي مبارزه با باطل و باطل انديشان در انسان مي شود. درس دوازدهم : فضيلت آراستگي آيات شريفه ي 23 تا 26 قصص (تفكر در آيات) و هنگامي كه به (چاه) آب مدين رسيد ، گروهي از مردم را در آن جاويد كه ( چهار پايان خود را ) سيراب مي كنند ، و در كنار آنان دو زن را ديد كه (گوسفندان خود را ) از آب باز مي دارند. گفت : كار شما چيست ؟ ( چرا گوسفندان را آب نمي دهيد؟) گفتند ما آن ها را آب نمي دهيم تا چوپان ها (گوسفندان شان را ) باز گردانند ، و پدر و پدر ما پير مرد كهنسالي است . پس (موسي ) براي گوسفندان آن دو آب كشيد ، سپس رو به سايه آورد و گفت : پروردگارا هر خيري برايم بفرستي به آن نيازمندم. ناگهان يكي از آن دو به سراغ او آمد در حالي كه با  نهايت حيا گام بر مي داشت. گفت پدرم از تو دعوت مي كند تا مزد آب دادن را كه براي ما انجام دادي بپردازد. هنگامي كه موسي نزد او ( شعيب ) آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت : نترس ، از گروه ستمكاران نجات يافتي. يكي از آن دو دختر گفت : اي پدر ! او را استخدام كن ، زيرا بهترين كسي كه مي تواني استخدام كني آن كسي است كه قوي و امين است. پيام آيات : در اين آيات رفتار همراه با عفاف حضرت موسي (ع) و دختران شعيب (ع) به تصوير كشيده شده است. آيه شريفه ي 10 فاطر  كسي كه خواهان عزت است پس تمام عزت براي خداست.. پيام آيه : كسي كه خواهان عزت واقعي نزد خداست .  خداوند ، آن عزيزي است كه روي آورندگان به سويش و اطاعت كنندگان از دستوراتش را به عزت مي رساند. درس سيزدهم : زيبايي عفاف آيات شريفه 30و31 نور به مردان با ايمان بگو : چشمان خود را كنترل كنند و دامان خود را ( از گناه ) حفظ نمايند ، كه اين براي ان ها پاك تر است. همانا خدا به ان چه انجام مي دهند اگاه است. و به زمان مومن بگو : چشمان خود را كنترل كنند و دامان خود را( از گناه ) حفظ نمايند و زينت هاي خود را اشكار نگردانند مگر آن چه نمايان است (مانند گردي صورت ) و روسري هاي خود را بر روي سينه و گريبان خويش بيندازدند) پيام آيات : 1- در ابتدا و مقدم بر هر چيز وظيفه ي مردان است كه خود كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداري نمايند. 2- زنان نيز مانند مردان وظيفه دارند كه از گناه به نامحرم خودداري كنند و دامان خود را از گناه حفظ نمايند. 3- استفاده از زينت و زيور آلات نبايد به گونه اي باشد كه توجه نا محرمان را به خود جلب كند. 4- زنان بايد حجاب خود را به گونه اي تنظيم كنند كه علاوه بر موي سر ، گريبان و گردن آن را بپوشاند.   آيه شريفه 59 احزاب اي پيامبر ، به همسرانت و دخترانت و زنان مومنان بگو پوشش هاي خود را به خود نزديك سازند اين كار از اين جهت بهتر است  كه ( به عفاف) شناخته شوند تا مورد اذيت قرار نگيرند و خدا آمرزنده و مهربان است. پيام آيه : 1- زنان مسلمان از همان ابتدا موي سرخود را مي پوشاندند ولي با حدود آن آشنا نبودند. در اين آيه ، خداوند به آنان دستور مي دهد روسري ها پوشش هايش را به خود نزديك كنند تا اطراف صورت و گريبان آنان پوشيده شود. 2- اين پوشش سبب مي شود كه زن به عفاف و پاكي شناخته شود و افرادي بي بند و بار كه اسير هوي هوس خود هستند در مقابل چنين زني احساس حقارت كرده و به خود اجازه ي تعرض به او را ندهند. درس چهاردهم : نظارت همگاني آيه شريفه 102 آل عمران اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا پروا كنيد ، آن گونه كه شايسته اوست و جز در حالي مسلماني نمريد. پيام آيه : خداوند از مومنان مي خواهد حق پرواي او را به جا آورند يعني بالاترين درجه ي تقوا را رعايت كنند و در حال تسليم به دستورات الهي از دنيا بروند. آيه شريفه ي 103 آل عمران همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را برخوريد ياد آريد آن گاه كه دشمنان ( يكديگر ) بوديد پس او ميان دل هاي شما الفت ايجاد كرد تا به لطف او ( با يكديگر) برادر شديد و بركنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد. اين گونه خداوند نشانه هاي خود را براي شما بيان مي كند شايد هدايت شويد.  پيام آيه: 1- خداوند مومنان را به وحدت فرامي خواند و از تفرقه نفي مي كند. 2- قرآن براي آن كه اثر مجزه آساي اسلام را در ايجاد و حدت بيان كنند مسلمانان را به ياد و دشمني هايي كه پيش از اسلام داشتند مي اندازد. آيه شريفه ي 104 آل عمران و بايد از شما مردمي پديد آيد كه به نيكي دعوت نمايند و به كار هاي پسنديده امر كنند و كارهاي ناپسند بازدارند و آن ها هستند كه رستگارند. پيام آيه : 1- قرآن پس از سفارش به تقوا و وحدت ، از امر به معروف و نهي از منكر سخن مي گويد. 2- وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر فقط بر دوش يك عده ي خاص نيست و همه ي مردم مسئولند ، اما بايد گروه خاصي براي انجام اين وظيفه ي مهم اجتماعي تشكيل شود.     آيه شريفه ي 105 آل عمران همچون كساني نباشيد كه دچار تفرقه شدند و به اختلاف  افتادند بعد از اين كه دلايل روشن برايشان آمد و براي آن ها عذابي بزرگ است.  پيام آيه : كساني كه حقايق را مي دانند اما به علت بي تقوايي ، به وحدت جامعه لطمه مي زنند قرآن در مورد ان ها اعلام مي كند كه عذابي بزرگ در انتظار آن ها ست. درس پانزدهم : كار ، گوهر زندگي آيه شريفه ي 10 نحل اوست كسي كه فرو فرستاد از آسمان آبي كه نوشيدني شما از آن است و از آن ، گياه و درخت مي رويد كه در آن ( چار پايان ) مي چرانيده. آيه شريفه 11 نحل و با آان براي شما برو ياند و زيتون و نخل ها و انگور ها و از همه ي ميوه ها . به درستي كه در اين نشانه اي است براي كساني كه مي انديشند. آيه شريفه ي 12 نحل و رام گردانيد براي شما شب و روز و خورشيد و ماه را ، و ستارگان در تسخير فرمان اويند به درستي كه در اين (امور ) نشانه هايي است براي كساني كه تعقل مي كنند آيه شريفه ي13 نحل وآن چه در زمين براي شما آفريد به رنگ هاي گوناگون به درستي كه در اين نشانه اي است براي كساني كه ياد آور مي شوند. آيه شريفه ي 14 نحل و او كسي است كه رام گردانيد دريا را تا از آن ، گوشت تازه بخوريد و از آن زيوري بيرون آريد كه آن را مي پوشيد ، و در آن كشتي ها ايمني كه آب را مي شكافند، تا از فصل او بجوييد و شايد شكر گزار باشيد. پيام آيات: 1- ذكر نعمت هاي بي شمار خداوند براي اين است كه : الف:نعمت هاي او را كه از سر فضل براي ما تدارك ديده ، با كار و تلاش بجوييم و با بهره مندي از آن زندگي سالم و با نشاطي بنا نهيم. ب) سپاس گزار خدا و قدر دان نعمت هاي او باشيم. 2- اين كه در آخر بسياري از آيات آمده است : لقوم يتفكرون و... بيانگر اين مطلب است كه نعمت هاي الهي ، براي آن است كه در آن تفكر و تعقل كنيم ، به ياد محبت هاي خدا باشيم و با كار و تلاش نعمت هاي خدا را به دست آوريم  و بالاخره شكر گزار خداوند باشيم.   درس شانزدهم : كار در نظام اقتصادي آيات شريفه ي 278 و 279 بقره اي كساني كه ايمان اورده ايد از خداپروا كنيد و آن چه از ربا باقي مي ماندرا رها كنيد اگر مومن هستيد . پس اگر چنين نمي كنيد با خدا و رسولش اعلان جنگ دهيد و اگر توبه كنيد سرمايه هايتان از آن خودتان ، نه ستم مي كنيد و نه ستم مي بيند. پيام آيات: خداوند در اين آيه ، معامله اي ربوي ( همراه با ربا) را اعلان جنگ با خدا ورسولش  مي شمارد. آيه شريفه ي 39 روم : و ان چه به عنوان ربا مي پردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد مايه افزايش نزد خداست وآنچه را به عنوان زكات مي پردازيد كه خشنودي خدا را طلب مي كنيد ، پس آنان ( كه چنين عمل مي كنند) داراي پاداش مضاعف اند پيام آيه : راه درست افزايش ثروت ربانيست بلكه پرداخت زكات و انفاق است زيرا: 1- جامعه از فقر نجات مي يابد. 2- روحيه ي كار و شكوفايي اقتصادي شكل مي گيردنتايج اين شكوفايي به انفاق كننده باز مي گردد. آيه شريفه ي 60 توبه همانا صدقات ( زكات ) براي فقيران و بينوايان و كاركنان گرد آوري آن وتأليف قلب ها و آزاد كردن بردگان و غرامت ديدگان و در راه خدا و ان كسي كه در راه مانده فريضه اي است از جانب خدا و خداوند داناي حكيم است. پيام آيه : موارد مصرف زكات (8 مورد) 1- فقراء          2- مساكين                3- كاركنان گرد آوري زكات                4- تأليف قلب ها 5- آزاد كردن بردگان        6- غرامت ديدگان          7- در راه خدا         8- در راه ماندگان   آيه شريفه ي 41 انفال و بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوريد يك پنجم آن براي خداست ، و براي پيامبر و براي خويشاوندان (پيامبر ) ويتيمان و بينوايان و در راه ماندگان. پيام آيه : مصارف خمس                  
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 13:0  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
پیام رسان
دایرکتوری جامع شهر پرند
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان
شبکه اجتماعی محبان اهل بیت (ع)
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
بکفای مدارس
سامانه مکاتبات اداری مدارس شهرستان رباط کریم،دریافت فیش حقوقی
سناد سامانه جامع دانش آموزی
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Check mail GOOGLE
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word/mp3
داستانهای کوتاه و آموزنده
مسابقه
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
مجموعه کتب ادبی در فرمت word
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
آهنگ های مذهبی ماندگار
کلام بزرگان و حکما
برنامه های آندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
نرم افزار وفرم مورد نیاز مدارس
کامپیوتر و اینترنت
برنامه های کاربردی موبایل
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال اول متوسطه
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال دوم انسانی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال سوم انسانی
متن ونمونه سوال تشریح عربی تجربی ریاضی پیشدانشگاهی
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی
متن ونمونه سوال تشریحی عربی انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوال ومتن مطالعات اجتماعی سال اول
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
پیوندها
IRAN
Yahoo
Google
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
اداره امور مالی آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
انتشارات طب سنتی ایران
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خريدوفروش اينترنتي خودرو1
خريدوفروش اينترنتي خودرو2
خريدوفروش اينترنتي خودرو3 ماشین آباد
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو مشخصات فنی خودروها
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
روزنامه های ایران
هفته نامه سلامت
خبرگزاري RSS NEWS
خبرگزاری بورس نیوز
خبرآنلاین
مجله خبری شنیده ها
شهرخبر
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
خبرگزاری کتاب ایران
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
كدهاي اسكريپت براي وبلاگ
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل پرشین گیگ
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی (فایل پیکوفایل)
آپلود سنتر قدرتمند صفرآپ
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دیکشنری آنلاین آمار بازدید

statistics

* آمارگیروبلاگ * تقویم * اوقات شرعی * حدیث روز * پرش به بالای صفحه
Up Page
تماس با مدیر سایت تماس با ما * آخرین بروز رسانی * نظرسنجی * آنلاین Online User *